Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jak wyglądają szkolenia okresowe BHP?

24 marca 2017

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dlatego przeprowadzane jest szkolenie okresowe bhp. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, w jakim terminie należy je wykonać. Przeczytaj go koniecznie!

Szkolenie wstępne

Zacznijmy od tego, że przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu bhp. Oczywiście szkolenie wstępne nie jest konieczne jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem umowy o pracę. Takie szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny, szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy.

Co jest celem szkolenia?

Przede wszystkim cele instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu bhp o charakterze ogólnym, przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kto przeprowadza szkolenie wstępne?

Otóż szkolenie wstępne ogólne przeprowadza pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub sam pracodawca, pod warunkiem że osoba ta posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp. Ponadto instruktaż stanowiskowy powinien obejmować zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą i sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki. Celem szkolenia wstępnego na stanowisku pracy jest bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy

Warto wspomnieć także o tym, że instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. Ponadto odbycie szkolenia wstępnego bhp należy udokumentować poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego. Oczywiście kartę tę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w części B. Musisz wiedzieć, że szkolenia wstępne pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-biurowych są wystarczające dla potrzeb bhp przez okres 1 roku.

Szkolenie okresowe BHP

Musisz wiedzieć, że szkolenie okresowe bhp jest przeprowadzane w celu zaktualizowania i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie bhp. Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego i muszą je odbyć: osoby będące pracodawcami i inne osoby kierujące pracownikami.