Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie muszą wykonać badania lekarskie oraz szkolenie BHP?

24 marca 2017

Obecnie, zgodnie z Kodeksem Pracy przedsiębiorca, który zatrudnia w swojej firmie osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (na przykład umowa zlecenie) powinien zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dokładnie tak samo jest w przypadku osób prowadzących tam na własny rachunek działalność gospodarczą. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego jak wygląda sytuacja z badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP w przypadku zatrudniania pracownika na umowę zlecenie. Przeczytaj go koniecznie!

Co mówią na ten temat przepisy?

Zacznijmy od tego, że niestety, ale przepisy nie określają jednak tego, w jaki sposób powinno się spełnić ten obowiązek. Dlatego przedsiębiorca może, ale nie musi żądać od osoby zatrudnionej na umowę zlecenie poddania się szkoleniu lub badaniom. Powinieneś być świadom tego, że nie ma nakazu kierowania na badania lekarskie lub szkolenia bhp osób, które wykonują pracę na podstawie innej niż stosunek pracy. Warto wspomnieć także o tym, że przedsiębiorca ma jednak pełne prawo egzekwować od nich przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym - w tym celu dobrze jest określić w umowie kwestie dotyczące bhp.

Kiedy badania lekarskie oraz szkolenie BHP są obowiązkowe przy umowie zleceniu?

Oczywiście wyjątek stanowią praca w szkodliwych warunkach oraz zajęcia, które wiążą się z ryzykiem wypadku. Musisz wiedzieć, że wówczas szkolenie bhp i badania lekarskie są obowiązkowe, bez względu na rodzaj umowy. Dodatkowo, koniecznie należy pamiętać o tym, że obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy leży po stronie pracodawcy. Otóż zgodnie z Kodeksem Pracy (artykuł 207) „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Powinieneś być świadom tego, że w szczególności pracodawca jest obowiązany:

1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

4. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.”

Jeśli obowiązek będzie należycie spełniony, to winę za to poniesie pracodawca, a nie pracownik.