Trwa ładowanie proszę czekać ...

Szkolenie z zakresu BHP - jak je prawidłowo prowadzić?

24 marca 2017

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego jak prawidłowo przeprowadzać oraz potwierdzać odbycie szkolenia bhp. Przeczytaj go koniecznie!

Obowiązek przeprowadzenia szkoleń BHP

Zacznijmy od tego, że szkolenia w dziedzinie bhp dzielą się na wstępne i okresowe, przy czym w ramach tych pierwszych musi odbyć się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Natomiast przepisy wyraźnie określają, kto może je przeprowadzać. Otóż obowiązek zapewnienia szkoleń w dziedzinie bhp wynika z art. 2373 k.p. i dotyczy on każdego pracodawcy, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Musisz wiedzieć, że nie wolno bowiem dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków i szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Szkolenia, o których mowa powyżej, powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenie w dniu wolnym od pracy

Pomimo że pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku, szkolenie z dziedziny bhp odbyło się w sobotę. W tym wypadku pracodawca nie powinien był organizować takiego szkolenia w dniu wolnym od pracy. Gdy jednak już doszło do takiej sytuacji, to czas poświęcony na jego odbycie powinien potraktować jak pracę w godzinach nadliczbowych z pełnymi tego konsekwencjami. Jeżeli chodzi o szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp, zakres takich szkoleń, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób ich dokumentowania, a także przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych ich rodzajów to określają je przepisy rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie przepisów BHP

Przede wszystkim - instruktaż stanowiskowy - powinien zostać powtórzony za każdym razem, gdy na stanowisku pracy nastąpią zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności procesu technologicznego lub organizacji stanowisk pracy, albo ma miejsce wprowadzenie do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienionych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.