Trwa ładowanie proszę czekać ...

Nowa praca - czy szkolenie BHP jest obowiązkowe?

24 marca 2017

Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp obowiązuje wszystkich pracowników zakładu, a osoba, którą pracodawca zamierza zatrudnić na stanowisku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, powinna również odbyć wstępne szkolenie bhp. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego pierwszego szkolenia BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Szkolenie BHP

Zacznijmy od tego, że podanie do publicznej wiadomości informacji o naborze na określone stanowisko pracy ma na celu dokonanie wyboru spośród kandydatów osoby o najlepszym przygotowaniu do wykonywania danej pracy. Ponadto jest sprawą oczywistą, że osoba ta powinna posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania własnych zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i co należy podkreślić, na nowym dla niej stanowisku pracy w nowym zakładzie pracy. Samą procedurę przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp (zasady, cele, zakresy tematyczne, osoby uprawnione do ich przeprowadzania) określa rozporządzenie mnistra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). A obowiązek uczestniczenia w takim szkoleniu dotyczy wszystkich podejmujących pracę. Oczywiście istnieją nieliczne zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w szkoleniu dotyczą wyłącznie szkoleń okresowych (par. 15 ust. 5 rozporządzenia).

Instruktarz ogólny BHP

Warto wspomnieć także o tym, że w ramach instruktażu ogólnego bhp nowy pracownik służby bhp powinien być zapoznany w szczególności z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy ze względu na specyfikę jego działalności. Ma to na celu uzupełnienie jego dotychczasowej wiedzy ogólnej w tym zakresie. Musisz także wiedzieć, że szczególne znaczenie ma również przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego bhp takiego pracownika ze względu na szeroki zakres jego przyszłych obowiązków. Natomiast jeżeli chodzi o zakres działania służby bhp (dotyczy to także pracowników, którym pracodawca powierza wykonywanie zadań służby bhp oraz specjalistów spoza zakładu pracy) określa paragraf 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami). Powinieneś być świadom tego, że nawet zwykłe, pobieżne zapoznanie się z przyszłymi obowiązkami pracowników służby bhp pozwala zrozumieć, jak ważne i trudne zadanie ma osoba przeprowadzająca szkolenie stanowiskowe bhp przyszłego pracownika służby bhp.