Home » جنگ پا برهنه by رحیم مخدومی
جنگ پا برهنه رحیم مخدومی

جنگ پا برهنه

رحیم مخدومی

Published
ISBN :
154 pages
Enter the sum

 About the Book 

یک جایی نوشته بودانقلاب اسلامی ما یک قصه ی واقعی بود که یکی بود آن با مستضعفین و پابرهنه ها و یکی نبود آن با مستکبرین و پولدارها شروع می شوداین کتاب جنگ پابرهنه ها از میان همه نگاه ها، نگاهی را انتخاب کرده است که بتواند پاهای برهنه بچه هایی را ببیندMoreیک جایی نوشته بودانقلاب اسلامی ما یک قصه ی واقعی بود که یکی بود آن با مستضعفین و پابرهنه ها و یکی نبود آن با مستکبرین و پولدارها شروع می شوداین کتاب جنگ پابرهنه ها از میان همه نگاه ها، نگاهی را انتخاب کرده است که بتواند پاهای برهنه بچه هایی را ببیند که هشت سال نمام در سرما و گرما، در کوه ها و دشت ها به دور از همه سیاست های موسمی، به قولی که به آن پیرمرد راحل داده بودند عمل کردنداین پابرهنه ها ستاره هایی هستند که در آسمان معروف تراز زمین اند و همه غصه این است که چرا رصد نمی شوندقسمتی از کتاب