Home » นิรันดร์นั้น ฉันมีเธอ by แพงคาย
นิรันดร์นั้น ฉันมีเธอ แพงคาย

นิรันดร์นั้น ฉันมีเธอ

แพงคาย

Published
ISBN :
343 pages
Enter the sum

 About the Book 

อยาลืมเดดขาดวาฉันไมใชคนเกาอยาไดทำเหมือนรูจักฉันอีก เขาใจไหมอะไรๆ กเปลียนไป ตอนนีคิงคองของเธอเปนคนไกลเกินเอือมแลว ไหนจะความจริงทีวาเขาไมอยากเขาใกลเธออีกคิงคองคงทำใหการแตงงานเปนโมฆะไปแลว ดูจากทาทีหางเหินของเขากพอเดาอะไรออก ไมนาเชือวาครังหนึMoreอย่าลืมเด็ดขาดว่าฉันไม่ใช่คนเก่าอย่าได้ทำเหมือนรู้จักฉันอีก เข้าใจไหมอะไรๆ ก็เปลี่ยนไป ตอนนี้คิงคองของเธอเป็นคนไกลเกินเอื้อมแล้ว ไหนจะความจริงที่ว่าเขาไม่อยากเข้าใกล้เธออีกคิงคองคงทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะไปแล้ว ดูจากท่าทีห่างเหินของเขาก็พอเดาอะไรออก ไม่น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งเขาและเธอจะแต่งงานกันแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่หนึ่งวันกับหนึ่งคืน ทว่า...มันคือความทรงจำเดียวที่พยุงเธอไว้ในยามที่มองหาทางออกใดไม่เจอเธอกัดริมฝีปากครุ่นคิด เธออาจทำตามที่เขาสั่งทำเหมือนไม่เคยรู้จัก...แต่เขาก็ไม่ได้สั่งเหมือนกันว่าให้หยุดรักเขา